Regulamin Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji „Bratek”

 1. Zakaz spożywania alkoholu i narkotyków na terenie przychodni i przychodzenia do Ośrodka po zażyciu środków odurzających.
 2. Zakaz palenia tytoniu na terenie Przychodni i w Ośrodku.
 3. Staramy się uczęszczać na spotkania i zajęcia.
 4. Bierzemy udział w zajęciach według swoich możliwości.
 5. Utrzymujemy ład i porządek w Ośrodku.
 6. Zachowujemy zasady pełnej kultury osobistej i poszanowania godności drugiego człowieka.
 7. Dochowujemy tajemnicy nie wynosząc na zewnątrz spraw, które dotyczą uczestników i Ośrodka.
 8. Dbamy o kulturę słowa, nie przerywamy innym kolegom ich wypowiedzi.
 9. Nie przenosimy negatywnej atmosfery domowej na grunt Ośrodka, staramy się nie przelewać naszego gorszego stanu psychicznego na innych uczestników.
 10. Obowiązuje zasada pełnej demokracji w funkcjonowaniu Ośrodka.
 11. Opłacamy regularnie składkę, która wynosi miesięcznie 15 złotych od osoby.
 12. Uczestnicy będący w szpitalu są zwolnieni z płacenia składek.
 13. Nie wolno pożyczać pieniędzy ze wspólnej kasy ani od innych osób.
 14. Samorząd sprawuje kontrolę nad całością finansów Ośrodka, czyli nad przychodami i wydatkami.
 15. Skarbnik raz na miesiąc przedstawia stan środków finansowych.
 16. Sprzęt ośrodkowy zostaje na użytek Ośrodka i nie wynosimy go na zewnątrz.
 17. Są trzy poziomy umożliwiające przychodzenie do Ośrodka:
  GOŚĆ - jeżeli chce tylko nas odwiedzić – płaci 3 złote za kawę i herbatę
  KANDYDAT - osoba chcąca zostać przyjęta do OWiA „Bratek” bądź osoba zawieszona płaci 2 złote za kawę i herbatę i o tym czy zostanie uczestnikiem decydują terapeuci wraz z uczestnikami, płaci wpisowe 10 zł. + 15 złotych składkę jeśli zostanie przyjęta
  UCZESTNIK - korzysta z pełni praw i obowiązków stanowionych przez Ośrodek
 18. Uczestnik który nie uczęszcza przez miesiąc staje się ponownie kandydatem.
 19. To samorząd decyduje o poziomie uczestnictwa.
 20. Każdy uczestnik i kandydat jest zobowiązany uregulować wszystkie zaległości.
 21. Prawo do brania kluczy i otwierania Ośrodka mają tylko osoby wyznaczone przez zarząd Ośrodka.
 22. Najważniejsze decyzje również co do uczestnictwa w OWiA podejmuje zespół terapeutyczny.
 23. Wszyscy przestrzegamy dostępnego ogólnie regulaminu Ośrodka „Bratek”.
 24. Osoby nie przestrzegające regulaminu zostaną skreślone z listy uczestników.
 25. Osoby, które zostały dyscyplinarnie usunięte z Ośrodka nie mają prawa w nim przebywać.
Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę